logo1 logo2
Tirthnkar_Mother_dream
tirthnkar_detail-2

Muni Shri 108 Vijyesh Sagar Ji Maharaj


Name before Deeksha
Manish Jain
Date Of Birth
20 Feb, 1978
Place Of Birth
Bhind, M.P.
Father's Name
Shri Surajmal Jain
Mother's Name
Smt.Kamla Devi Jain
No of Siblings
4(2 brother,2 sister)
Date of Chulak Deeksha 23 Sept,2009
Place of Deeksha Gandhinagar, Gujrat
Deeksha Guru Acharya Virag Sagar Maharaj
Journey after Deeksha Gaziabad, Badot, Delhi, Delhi


Aacharya
Aacharya Shri 108 Virag Sagar Ji Maharaj