logo1 logo2
Tirthnkar_Mother_dream
tirthnkar_detail-2

महावीराष्टक - स्तोत्रम्


यदीये चैतन्ये  मुकुर इव भावाश्चिदचित:,
संमभान्तिध्रौव्य-व्यय-जनि-लसन्तोऽन्त-रहिता: । 
जगत्-साक्षी-मार्ग-प्रकटन-परो भानुरिव यो,
महावीरस्वामी नयनपथ - गामी भवतु मे ॥ 

अताम्रं यच्चक्षु : कमलयुगलं स्पंदरहितं,
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि । 
स्फुअं मूतिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला ॥ महावीर. 

नमत्राकेंद्राली मुकुटमणिभालजटिलं,
लसत्पादांभेजद्वयमिह यदीयं तनुभृंता । 
भवज्ज्वालाशांत्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमणि !!महावरी!! 

यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर इह,
क्षणादासीत्स्वर्गी गुणगधसमृध्द: सुखनिधि: 
लभन्ते सद्भक्ता: शिवसुखसमाजं किमु तदा ॥ महाविर॥ 

कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत-तनुज्र्ञान-निवहो,
विचित्रात्माप्येको नृपति-वर-सिध्दार्थ-तनय: 
अजन्मापि श्रीमान्विगत-भव-रागोद्भुत-गति:॥महाविर॥ 

यदीया वाग्गंगा विविध-नय-कल्लोल-विमला,
वृहज्ज्ञानांभोभिर्जगति जनतां या स्नपयति । 
इदानीमप्येषा बुधजन-मरालै:परिचिता ॥महावीर॥ 

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी काम-सुभट:,
कुमारावस्थायामपि निल- बलाद्येन विजित: । 

स्फुरत्रित्यानंद -प्रशम-पद-राज्याय स जिन: 
महामोहातंक-प्रशमन-पराकस्मिक-भिषक्,
निरापेक्षो बंधुर्विदित-महिमा मंगलकर:। 

शरण्य:साधूनां भव-भयभृतामुत्तमगंणो 
महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भगें दुना कृतं 
य:पठेच्छृ णुयाच्चापि स याति परमां गतिम् ।